محتویات سایت
        برچسب های محبوب 
 
   جدول ضرب 10 در 10
 
   SQL Server
   ۳۰۳۶۸
   این مقاله حاوی فایل ضمیمه نمی باشد
   محمد سلیم آبادی
   ۱۳۹۰/۲/۹
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

SELECT i * 1 [1],
       i * 2 [2],
       i * 3 [3],
       i * 4 [4],
       i * 5 [5],
       i * 6 [6],
       i * 7 [7],
       i * 8 [8],
       i * 9 [9],
       i * 10 [10]
  FROM (VALUES (1),
               (2),
               (3),
               (4),
               (5),
               (6),
               (7),
               (8),
               (9),
               (10)
      ) D(i);