محتویات سایت
        برچسب های محبوب 
 
   محاسبه Mode (در بحث آمار)
 
   SQL Server
   ۱۶۸۹۶
   این مقاله حاوی فایل ضمیمه نمی باشد
   محمد سلیم آبادی
   ۱۳۹۰/۱/۱۸
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

مقدمه

Mode در آمار به این شکل تعریف می شود: مقداری که بیشترین بار ظاهر شده است. مثلا در مجموعه {2و4و6و7و5و4و2و4و4} عدد 4 بیشترین تکرار را در این مجموعه دارد و به عنوان Mode شناخته می شود.

در SQL Server تابع تجمعی برای این منظور در نظر گرفته نشده است. بنابراین ناچارا باید توسط Query این مشکل را بر طرف کنیم.

مساله

جدولی را در نظر بگیرین که شامل چندین گروه بوده و در هر گروه چندین مقدار وجود دارد. هدف ما پیدا کردن Mode هر مجموعه همراه با تعداد تکرار مقدار می باشد.

داده های اولیه و خام و نتیجه مطلوب حاصل شده توسط query مناسب:

Before Querying:

grp         val
---------- -----------
1           5
1           3
1           3
1           87
1           24
1           5
1           3
2           13
2           13
2           14
2           54
3           1
3           8
3           1

After Querying:

grp         val         cnt
----------- ----------- -----------
1           3           3
2           13          2
3           1           2

CREATE TABLE Mode
(
grp INT NOT NULL,
val INT NOT NULL);

 

INSERT INTO Mode SELECT 1, 5;
INSERT
INTO Mode SELECT 1, 3;
INSERT
INTO Mode SELECT 1, 3;
INSERT
INTO Mode SELECT 1, 87;
INSERT
INTO Mode SELECT 1, 24;
INSERT INTO Mode SELECT 1, 5;
INSERT
INTO Mode SELECT 1, 3;
INSERT
INTO Mode SELECT 2, 13;
INSERT
INTO Mode SELECT 2, 13;
INSERT
INTO Mode SELECT 2, 14;
INSERT
INTO Mode SELECT 2, 54;
INSERT
INTO Mode SELECT 3, 1;
INSERT
INTO Mode SELECT 3, 8;
INSERT
INTO Mode SELECT 3, 1;

 

 

راه حل ها

راه حل اول:

WITH C AS
(

   SELECT grp, val,
          COUNT(*) AS cnt,
          RANK() OVER(PARTITION BY grp
                      ORDER BY COUNT(*) DESC) AS rn
     FROM Mode
    GROUP BY grp, val

)

SELECT
grp, val, cnt
  FROM C
  WHERE rn = 1;

 

 

راه حل دوم:

WITH C1(grp, val, cnt) AS
(

  SELECT grp, val, COUNT(*)
    FROM Mode
   GROUP BY val, grp

),
C2(grp, maxim) AS
(

  SELECT grp, MAX(cnt)
    FROM C1
   GROUP BY grp

)

SELECT
C1.*
  FROM C1
       INNER JOIN C2
          ON C1.grp = C2.grp
         AND C1.cnt = C2.maxim;
برچسب های مرتبط