محتویات سایت
        برچسب های محبوب 
 
   Aggregate Window Function
  ماده OVER یک ابزار قدرتمندی است که جزئی از زبان استاندارد SQL بشمار می آید. SQL Server در نسخه ی 2005 خود این ماده را معرفی نمود.
   SQL Server
   ۴۷۱۴
   این مقاله حاوی فایل ضمیمه نمی باشد
   محمد سلیم آبادی
   ۱۳۸۹/۴/۲۲
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

ماده ی جدید OVER که به SQL Server 2005 اضافه شد یک قابلیت و امکان فوق العاده ای به T-SQL بخشید. این ماده همراه با توابع تجمعی و توابع Ranknig مورد استفاده قرار می گیرد. که در مورد توابع Ranking در این مقاله بطور نسبتا مفصلی پرداخته شد. اکنون زمان آن فرا رسیده که به بحث Aggregate Window Function به پردازیم. (OVER() clause جزء استاندارد زبان SQL بشمار می آید)
با کمک این ماده می توانیم توابع تجمعی را برای تمام سطرها با قابلیت
Partition بندی اعمال کنیم. اجازه بدید با یک مثال مساله را بطور کاملا شفاف مطرح کنم.

فرض کنید جدولی داریم که تعداد پست های کاربر در ماه های مختلف سال را در یک forum را نگهداری می کند. DDL و Schema ی جدول به این شکل می باشد:

CREATE TABLE Statistic 
(user_identifier VARCHAR(50) NOT NULL,
 post_month INTEGER NOT NULL 
   CHECK (post_month BETWEEN 1 AND 12),
 post_cnt INTEGER NOT NULL
   DEFAULT 0
   CHECK (post_cnt >= 0),
 PRIMARY KEY (user_identifier, post_month));

یکسری داده های آزمایشی نیز در جدول انتشار می دهیم:

INSERT INTO Statistic 
VALUES ('user_1', 1,  50), ('user_1', 2, 200), ('user_1', 3,   0), ('user_1', 4,   0), ('user_1', 5,  95),
       ('user_2', 1, 350), ('user_2', 2, 150), ('user_2', 3,  10), ('user_2', 4,  50), ('user_2', 5,   0),
       ('user_3', 1,  25), ('user_3', 2, 250), ('user_3', 3,  85), ('user_3', 4,  40), ('user_3', 5, 300),
       ('user_4', 1,  80), ('user_4', 2, 100), ('user_4', 3,  90), ('user_4', 4, 110), ('user_4', 5, 150);

چندی قبل یک Feedback ای از دوست عزیزم آقای مرتضی صحراگرد در مورد یکی از مقالاتم دریافت کردم که به result set هایی که در text قرار گرفته بودند و تاثیر آن در درک بهتر مطالب، اشاره کرده بودند. به همین علت سعی می کنم داده ها را در سطر و ستون نمایش دهم تا بسادگی و بطور شفاف مساله درک شود.

user_identity post_month  post_cnt
------------- ----------- -----------
user_1        1           50
user_1        2           200
user_1        3           0
user_1        4           0
user_1        5           95
user_2        1           350
user_2        2           150
user_2        3           10
user_2        4           50
user_2        5           0
user_3        1           25
user_3        2           250
user_3        3           85
user_3        4           40
user_3        5           300
user_4        1           80
user_4        2           100
user_4        3           90
user_4        4           110
user_4        5           150

(20 row(s) affected)


حالا نتیجه ی مورد نظر ما این است که نسبت تعداد پست های هر کاربر در هر ماه به تعداد کل پست ها در آن ماه به درصد، همچنین نسبت تعداد پست جاری کاربر به کل پست ها به درصد و نیز اختلاف تعداد پست های ماه جاری کاربر از میانگین تعداد پست های ارسال شده در همان ماه را محاسبه کرده و نمایش دهیم. بطور مثال تعداد پست های کاربر
user_1 در ماه اول نسبت به کل پست ها در آن ماه که توسط کاربران دیگر صورت گرفته است کمتر از 10 درصد است. یعنی 50 تقسیم بر 50+350+25+80.

پس نتیجه ی مطلوب و مورد نظر ما به این شکل است:

user_identity   post_month  post_cnt    pct_month pct_total diff
--------------- ----------- ----------- --------- --------- -------
user_2          1           350         69.31     16.39     224
user_4          1           80          15.84     3.75      -46
user_1          1           50          9.90      2.34      -76
user_3          1           25          4.95      1.17      -101
user_3          2           250         35.71     11.71     75
user_1          2           200         28.57     9.37      25
user_2          2           150         21.43     7.03      -25
user_4          2           100         14.29     4.68      -75
user_4          3           90          48.65     4.22      44
user_3          3           85          45.95     3.98      39
user_2          3           10          5.41      0.47      -36
user_1          3           0           0.00      0.00      -46
user_4          4           110         55.00     5.15      60
user_2          4           50          25.00     2.34      0
user_3          4           40          20.00     1.87      -10
user_1          4           0           0.00      0.00      -50
user_3          5           300         55.05     14.05     164
user_4          5           150         27.52     7.03      14
user_1          5           95          17.43     4.45      -41
user_2          5           0           0.00      0.00      -136

(20 row(s) affected)

برای خلق این چنین Query هایی در SQL Server 2000 دو روش وجود دارد. یکی Correlated Scalar Subquery و دیگری ترکیب Derived Table، GROUP BY و JOIN است. که روش دوم به مراتب کاربردی تر و موثر تر از روش اول است.

Correlated Scalar Subquery

SELECT S.*,
       CAST((post_cnt + 0.0) / (SELECT SUM(post_cnt)
                                  FROM Statistic
                                 WHERE post_month = S.post_month) * 100 AS NUMERIC(5, 2)) AS pct_month,
       CAST((post_cnt + 0.0) / (SELECT SUM(post_cnt)
                                  FROM Statistic) * 100 AS NUMERIC(5, 2)) AS pct_total,
       CAST(post_cnt - (SELECT AVG(post_cnt)
                          FROM Statistic
                         WHERE post_month = S.post_month) AS NUMERIC(4, 0)) AS diff                                                                         
  FROM Statistic S 
 ORDER BY post_month ASC,
          post_cnt DESC,
          user_identifier ASC ;


Derived Table + GROUP BY + JOIN

SELECT S.*,
       CAST((post_cnt + 0.0) / D.sum_post * 100 AS NUMERIC(5, 2)) AS pct_month,
       CAST((post_cnt + 0.0) / T.cnt * 100 AS NUMERIC(5, 2)) AS pct_total,
       post_cnt - avg_post AS diff
FROM   (SELECT SUM(post_cnt), AVG(post_cnt), post_month
        FROM   Statistic
        GROUP  BY post_month) AS D(sum_post, avg_post, post_month)
        INNER JOIN
        Statistic S
        ON D.post_month = S.post_month
        CROSS JOIN
        (SELECT SUM(post_cnt) AS cnt FROM Statistic) AS T
ORDER  BY post_month ASC,
          post_cnt DESC,
          user_identifier ASC ;


OVER Clause

SELECT S.*,
       CAST((post_cnt + 0.0) / SUM(post_cnt) OVER(PARTITION BY post_month) * 100 AS NUMERIC(5, 2)) AS pct_month,
       CAST((post_cnt + 0.0) / SUM(post_cnt) OVER() * 100 AS NUMERIC(5, 2)) AS pct_total,
       post_cnt - AVG(post_cnt) OVER(PARTITION BY post_month) AS Diff
FROM   Statistic S        
ORDER  BY post_month ASC,
          post_cnt DESC,
          user_identifier ASC ;

همانطوری که از Query فوق پیداست، استفاده از این تکنیک کد را به شکل قابل توجهی کوتاه تر، قابل توسعه تر و موثر تر کرده است.

موفق باشید!