محتویات سایت
        برچسب های محبوب 
 
   الگوریتم های کلاسترینگ (1)
  در این مقاله به توضیح یکی از الگوریتمهای کلاسترینگ (مدل ترتیبی) پرداخته ایم.
   Artificial Intelligence
   ۳۴۷۴۶
   این مقاله حاوی فایل ضمیمه نمی باشد
   نفیسه سلمانی نیاسر
   ۱۳۸۶/۸/۵
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

 الگوريتم هاي کلاسترينگ (1)


در اين قسمت انواع الگوريتم هاي کلاسترينگ را بررسي مي کنيم. الگوريتم هاي کلاسترينگ را مي توان به دسته هاي اصلي زير تقسيم بندي کرد:


• الگوريتم هاي کلاسترينگ ترتيبي
• الگوريتم هاي کلاسترينگ سلسله مراتبي
• الگوريتم هاي کلا سترينگ مبتني بر بهينه سازي تابع هزينه


 

الگوريتم هاي کلاسترينگ ترتيبي


اين الگوريتم ها در ابتدا يک کلاستر تک توليد مي کنند و روش هاي سريع و واضحي مي باشند. در اکثر آنها بردارهاي خصوصيات به تعداد دفعات کمي و يا تنها يک بار به الگوريتم داده مي شوند. در اينجا بطور خلاصه الگوريتم ترتيبي پايه را توضيح مي دهيم. در اين نمونه تمام بردارها يک بار به الگوريتم ارائه مي شوند. تعداد دسته ها در اين مورد از قبل مشخص نيستند. در واقع کلاسترهاي جديد در حين اجراي برنامه ايجاد مي شوند. اگر   به معناي فاصله (عدم شباهت) بين بردار خصوصيت و کلاستر  باشد، هر بردار  بسته به فاصله از کلاستر، به کلاسترهاي موجود و يا به کلاستر جديد نسبت داده مي شود. در زير الگوريتم کلاسترينگ ترتيبي پايه آورده شده است.


در الگوريتم هاي کلاسترينگ ترتيبي نتيجه نهايي به ترتيبي که بردارها به الگوريتم ارائه مي شوند بستگي دارد.

درمقالات بعدي ساير الگوريتمهاي کلاسترينگ را توضيح خواهيم داد.