محتویات سایت
        برچسب های محبوب 
 
   يک راه موثر جهت تنظيمات اوليه در شبکه عصبی SOM
  در این مقاله يک روش موثر جهت تنظيمات اوليه در شبکه عصبی SOM ارائه شده است.
   Artificial Intelligence
   ۲۶۶۸۷
   این مقاله حاوی فایل ضمیمه نمی باشد
   نفیسه سلمانی نیاسر
   ۱۳۸۶/۶/۲۴
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

مقدمه:

مدل کوهنن يک مدل بدون ناظر است و در SOM از اين مدل استفاده مي شود. در اين مدل تعدادي سلول عصبي که معمولادر يک توپولوژي مسطح کنار يکديگر چيده مي شوند، با رفتار متقابل روي يکديگر وظيفه شبکه خودسازمانده را ايفا مي کنند. اين وظيفه تخمين يک تابع توزيع است.
يکي از اهداف اصلي SOM اين است که الگوها را از يک فضاي n  بعدي (n>2 ) به يک فضاي يک يا دو بعدي تصوير کند .
همانطور که مي دانيم تنظيمات اوليه به شدت روي نگاشت نهايي تاثير مي گذارد . به اين منظور از الگوريتم زير استفاده مي کنيم .

گام اول : مقدار دهي اوليه نرونهاي واقع در چهارگوشه شبکه  SOM


در ابتدا يک جفت الگوي ورودي را که از بين ديگر الگوها بزرگتر است را پيدا مي کنيم .وزن نرونهاي واقع در گوشه پايين سمت چپ و گوشه بالا سمت راست را متناسب با اين زوج الگوي ورودي قرار مي دهيم . از بين ديگر الگوهاي ورودي ، الگويي را که از اين دو الگوي ورودي دورتر است را انتخاب مي کنيم و آن را در گوشه بالا سمت چپ قرار مي دهيم و الگوي ورودي را که از اين سه تا دورتر است را در گوشه پايين سمت راست قرار مي دهيم .

گام دوم : مقدار دهي اوليه نرونهاي واقع در چهار لبه شبکه


با استفاده از معادلات زير وزن نرونهاي واقع در چهارلبه بدست مي آيد:

گام سوم : مقدار دهي بقيه نرونها

بقيه نرونها را از بالا به پايين و از چپ به راست مطابق الگوريتم زير مقدار دهي مي کنيم :