محتویات سایت
        برچسب های محبوب 
 
   پیش بینی سریهای زمانی (Neuro-Fuzzy 2)
  در این بخش از سیستم های منطق فازی جهت تخمین و پیش بینی سری های زمانی استفاده می کنیم.
   Artificial Intelligence
   ۳۷۵۳۴
   دریافت فایل ضمیمه
   نفیسه سلمانی نیاسر
   ۱۳۸۷/۵/۳۱
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

 مقدمه

 در این بخش از سیستم های منطق فازی  جهت تخمین و پیش بینی سری های زمانی استفاده می کنیم.در این شبکه به جای وزنها و بایاسها، میانگین و واریانس توابع تعلق گوسین و y  ها  پارامترهای قابل تنظیم هستند. سپس ممنتم در شبکه عصبی را توضیح می دهیم و در نهایت با استفاده از ممنتم در Neuro-fuzzy عملکرد شبکه را بهبود می بخشیم.

کلید واژها: شبکه عصبی فازی - سری زمانی مک گلاسی - پیش بینی

توضیحات و متن کامل مقاله، از لینک بالای صفحه قابل دریافت می باشد.